خرید کتاب Représentations sociales et discours médiatiques : La 'crise' comme narration contemporaine

[ad_1]

منطقه مدیترانه همچنان صحنه درگیری ها است و به مرکز طبقه بندی مجدد اجتماعی تبدیل می شود (با بحران اقتصادی ، بلکه همچنین با مشکل پناهجویانی که از جنگ فرار می کنند و به دنبال پناهندگی هستند). این بحران با روایت های مختلف “تعریف” می شود که برداشت های اجتماعی فعلی را تعیین می کند که یک هدف ایده آل برای درک جوامع معاصر است. مطالعات موردی در این مجموعه ، با الهام از شرایط بحرانی در مدیترانه ، برخی از محورهای اساسی “روایت ها” بحران را نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Représentations sociales et discours médiatiques : La 'crise' comme narration contemporaine