خرید کتاب Reproductive Rights As Human Rights : Women of Color and the Fight for Reproductive Justice

[ad_1]

این هم نوید و هم مشکلات موجود در رابطه با رویکرد حقوق بشر را برای زنان فعال حقوق تولید مثل متمرکز بر رنگ توسط SisterSong آشکار می کند. مسئله حقوق بشر؟ در حقوق باروری به عنوان حقوق بشر ، زکیا لونا بر فعالیت های فراموش شده زنان رنگین پوست تأکید می کند که عمدتا مسئول ایجاد چیزی هستند که اکنون به عنوان جنبش مدرن عدالت باروری می شناسیم. چگونه و چرا زنان رنگین پوست برای حقوق تولید مثل در صحنه داخلی بسیج شده اند. این مقاله نقش اساسی آنها را در اصلاح حقوق تولیدمثل به عنوان حقوق بشر بررسی می کند و این مجموعه از موضوعات را به عنوان اولویت در ایالات متحده ، کشوری که با مفهوم حقوق بشر در داخل خصمانه است مطرح می کند. دیدگاه مقطعی مورد نیاز جنبش مدرن عدالت باروری.

[ad_2]

کتاب Reproductive Rights As Human Rights : Women of Color and the Fight for Reproductive Justice