خرید کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945

[ad_1]

این افزودنی مهم در مطالعات جدید آلمان ، جمهوری ویمار و رایش سوم را به عنوان یک پیوستار تلقی می کند و در دهه 1920 و 1930 بدون وقفه های مصنوعی ، مضامین آن را بررسی می کند. جان هیدن موارد اصلی در تاریخ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و روابط بین الملل را بررسی می کند. نقش بالقوه سازنده آلمان در اروپا قبل از هیتلر را برجسته می کند. مشکلات ساختاری کشور را تجزیه و تحلیل می کند. اهمیت شخصیت و مسئولیت شخصی آن دوره را در نظر می گیرد. و میراث رایش سوم از آلمان پس از جنگ را بررسی می کند. پر از انرژی و ایده ، این کتاب دارای یک ماده فکری است که بسیار فراتر از طول نسبتاً متوسط ​​آن است.

[ad_2]

کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945