خرید کتاب Research Guide to People’s Daily Editorials, 1949–1975

[ad_1]

این راهنما که در جستجوی مجموعه ای مهم از بیانیه های سیاسی یک کمک ضروری است ، دسترسی به منبع واحد مداوم از چین را فراهم می کند که سیاست سطح بالا را روشن می کند. شامل یک فهرست موضوعی گسترده است.

[ad_2]

کتاب Research Guide to People’s Daily Editorials, 1949–1975