خرید کتاب Research in Building Physics : Proceedings of the Second International Conference on Building Physics, Leuven, Belgium, 14-18 September 2003

[ad_1]

این متن دید گسترده ای از تحقیق انجام شده در فیزیک ساختمان در آغاز قرن 21 دارد. تمرکز این کنفرانس بر روی گرما و جریان جرم ترکیبی در اجزای ساختمان ، طراحی مبتنی بر عملکرد پاکتهای ساختمان ، استفاده از انرژی در ساختمانها ، ساخت و ساز پایدار ، آسایش و سلامتی کاربر و همچنین در اقلیم شهری بود.

[ad_2]

کتاب Research in Building Physics : Proceedings of the Second International Conference on Building Physics, Leuven, Belgium, 14-18 September 2003