خرید کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیقات آموزش عالی به عنوان یک رشته تحصیلی در آسیا بحث می کند. این سیر تحول تحقیقات آموزش عالی در کشورهای مختلف آسیایی را ردیابی می کند و بینش هایی را در مورد تحول جوامع تحقیقاتی آموزش عالی در آسیا به اشتراک می گذارد. همچنین چالش های مشترک و غیر متفاوتی را در بین جوامع ملی شناسایی می کند ، بینش جدید و اساسی در مورد ارتباط بیان بیشتر منطقه ای جوامع تحقیقاتی ملی در آموزش عالی و ادغام بیشتر آنها و کمک به جامعه تحقیق بین المللی به محققان و سیاست گذاران ارائه می دهد. آموزش عالی به عنوان یک کل.

[ad_2]

کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future