خرید کتاب ResearchSEND In Ordinary Classrooms

[ad_1]

میشل هایوود مجموعه ای از مقاله های کوتاه را ویرایش می کند که آخرین تحقیق مربوط به SEND را در بر می گیرد و جزئیات نحوه بهبود عمل با آن تحقیق را شرح می دهد. هر فصل با لیست های قابل دسترسی در مورد چگونگی ادغام تحقیقات در کلاس به نتیجه می رسد.

[ad_2]

کتاب ResearchSEND In Ordinary Classrooms