خرید کتاب Resonanztheologie

[ad_1]

مقالات ایمان “خدا – مسیح – روح” از نظر تئوری دین تفسیر می شوند. دین به عنوان طنین انداز واقعیت کلی در انسان دیده می شود ، که عمداً با منشأ آن ارتباط دارد. استعاره های “طنین” ، “شفافیت” و “تحول از طریق کلمه” رابطه آنها را با تعالی ضبط می کند. ایمان به خدا اعتماد بی قید و شرط است ، ایمان پاشالی به عرفان پاشال ، روح نیرویی تحول آفرین است و دگم فرمولی برای تجربه دینی است. تلاش برای تفسیر قابل درک و منعکس شده از لحاظ نظری از ایمان کتاب مقدس ، خلاصه این پیش نویس ها است.

[ad_2]

کتاب Resonanztheologie