خرید کتاب Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory

[ad_1]

حوزه مطالعات حافظه مدت هاست که به چگونگی یادآوری ، فراموش شدن ، تغییر شکل یا پردازش رویدادهای گذشته در سطح فردی و جمعی مربوط می شود. با این حال ، در عصری که شیوه های مختلف بزرگداشت هنری و فرهنگی با یکدیگر تداخل دارند و به یکدیگر پاسخ می دهند ، پویایی یادآوری و فراموشی فرهنگی در شبکه ای به طور فزاینده ای پیچیده در هم آمیخته است که آنها هم در داخل و هم خارج از زمان ، فرهنگ و فرهنگ فعالیت می کنند. مرزهای ملی در حالی که متن هایی که به طور عمومی در حال عبور از مرز بین مصنوع فرهنگی و شی artistic هنری هستند ، هم آثار موسیقی و هم ادبیات ، چه به صورت جداگانه و چه غالباً در ارتباط با یکدیگر ، به شکل گیری خاطرات فرهنگی و تجارب فردی آن وقایع کمک می کنند. با ریشه یابی محیط فرهنگی آنها از طریق اشکال زیبایی شناختی و اجتماعی خاص ، ژانرها و شیوه های انتشار ، موسیقی و ادبیات به بخشی از جمعیت جهانی در حال رشد مواد اولیه تبدیل می شوند که می توانیم س askingالاتی درباره نحوه یادآوری ، عواقب اشتراک و انتقال آنها بپرسیم. آن خاطرات و فشارهای زیبایی شناختی و فرهنگی که با گردش و تفسیر متون همراه است که در گذشته طنین انداز شده است.

[ad_2]

کتاب Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory