خرید کتاب Respect

[ad_1]

در این کتاب ، خوانندگان می آموزند که احترام چیست ، چگونه و چرا باید آن را نشان داد ، چگونه از ذهن آگاهی برای تمرین بهتر احترام استفاده می کنند و چگونه دیگران را تشویق می کنند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از طرز فکر رشد در طول دوره پشتیبانی می کنند ، در حالی که فعالیت های رشد با اهداف و تأمل در نوشتن مطالب را بیشتر تقویت می کنند. عکس های رنگی پر جنب و جوش و متن با دقت تر ، خوانندگان جوان را درگیر می کند ، زیرا آنها بیشتر در مورد احترام یاد می گیرند. همچنین شامل ستون های کناری ، فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای مربیان و متخصصان مراقبت های بهداشتی است. احترام بخشی از مجموعه ذهنیت ذهنی جامپ است!

[ad_2]

کتاب Respect