خرید کتاب Ressuscitée : cette nouvelle vie est pour Dieu

[ad_1]

پدرم مرا مورد تجاوز قرار داد و مادرم اجازه داد. مدتهاست که جستجوی بخشش شبهایم را آزار می دهد. “گناهان ما را ببخش ، همانطور که ما کسانی را که از ما گناه می کنند نیز می بخشیم”. چگونه می توانم کسانی را که مرا آزرده اند ببخشم؟ به پدرم؟ به مادرم؟ آنها همه چیز را از من گرفته بودند: کودکی ، معصومیت ، عزت من. و به همه کسانی که چیزی می دانستند و نگفتند؟ غم و عصبانیت مرا تحت فشار قرار داد. من مانند زندانی بودم ، محکوم به گشتن در میان دو آب ، شنا در آبهای آشفته.

[ad_2]

کتاب Ressuscitée : cette nouvelle vie est pour Dieu