خرید کتاب Retief: Diplomat-at-Arms

[ad_1]

رتیف فقط یک کار در Northroyal داشت: نجات کهکشان از جنون و جنگ. بنابراین با یک خرقه شیک پوش ، یک اسب پیر و یک پاکت در کیسه های زین خود ، به ذکر خون ، روده و مغز او نیست. کیت لومر نامزد جایزه هوگو و سحابی بود! قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر افسر نیروی هوایی ایالات متحده و دیپلمات خدمات خارجی بود و یادداشت رئالیسم را به بسیاری از داستان های خود اضافه کرد. یکی از روشن بینان واقعی داستان علمی.

[ad_2]

کتاب Retief: Diplomat-at-Arms