خرید کتاب Retourner le monde. Essai

[ad_1]

این امر بین اشتها آور و مخلوط موجود است زیرا این امر مربوط به از بین بردن سیستم قدرت انسانی برای جمع آوری مجدد سیستم قدرت است تاریخ جهان برای تعریف مجدد معنای “تکامل” تاریخ برای متوقف کردن و نگاه کردن به ماده ای که در آن وجود دارد ، درون ، غیرمادی

[ad_2]

کتاب Retourner le monde. Essai