خرید کتاب Retrievals : Collected Poems

[ad_1]

Retrievals مجموعه شعرهایی است که تجربیات شخصی ، مانند مجموعه شعرهایی را که از مکتب کاتولیک گرفته شده است ، کاوش می کند ، اما همچنین شخصیت هایی از مجموعه شخصیت ها ، برخی تراژیک ، برخی کمیک و همچنین شعرهایی را ایجاد می کند که مشاهدات مختصر پوچ را ارائه می دهند .

[ad_2]

کتاب Retrievals : Collected Poems