خرید کتاب Revealing, Transforming, and Display in Egyptian Hieroglyphs

[ad_1]

این اولین خلاصه ای از نوشته های معمایی مصری (“رمزنگاری” نیز نامیده می شود) در پادشاهی جدید (حدود 1550-1070 قبل از میلاد) است. نوشتن معمایی ، روشی گسترده برای نوشتن هیروگلیف مصری است ، در مقابل رمزگشایی فوری و آشکار کردن سطوح بعدی معنی. این جلد اول شامل مطالعات متخصصان اصلی این بخش است. جلد دوم ، واژه نامه ای است از تمام نشانه ها و ارزش های معمای تأیید شده.

[ad_2]

کتاب Revealing, Transforming, and Display in Egyptian Hieroglyphs