خرید کتاب Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui

[ad_1]

تصاحب خصوصی و فردگرایانه توسط یک الیگارشی کوچک ثروت در جمهوری دموکراتیک کنگو امروز مسئله خیر عمومی را به عنوان فراخوانی برای شیوه جدید حکومت و شیوه جدید زندگی مشترک مطرح می کند. مفهومی که نادیده گرفته شده یا سوtood تفاهم شده باشد ، توضیحات لازم بود. این کار با مشاهده واقعیت اجتماعی و از رویکرد فرهنگ نگاری ، تاریخی و معنایی به خیر عمومی آغاز می شود ، اهمیت اصل کالای مشترک برای صلح اجتماعی را تشخیص می دهد.

[ad_2]

کتاب Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui