خرید کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :

[ad_1]

این کتاب مقایسه جهانی سازی معاصر و وابستگی متقابل تجاری قرن نوزدهم را به چالش می کشد ، که در آن ویژگی اصلی جهانی سازی معاصر گسترش شبکه های تولید جهانی است ، که در گذشته به طور قابل توجهی وجود نداشت. ماسوود نشان می دهد که ظهور شبکه های جهانی تولید (GPN) نتیجه آزادسازی اقتصادی و تجاری نبوده است ، بلکه به دلیل تحولات محافظت نئو در دهه 1980 است که به عنوان یک کاتالیزور برای تبدیل شبکه های تولید در پایگاه ملی ژاپن در GPN در حال حاضر همه گیر. از طریق این مطالعه موردی از ژاپن ، نویسنده پرونده ای را برای بازنگری در ریشه های جهانی شدن تعیین می کند و برخی از عواقب احتمالاً ناشی از گذار تکاملی تدریجی به اقتصاد جهانی را بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :