خرید کتاب Revolutions : A Worldwide Introduction to Political and Social Change

[ad_1]

انقلاب و فروپاشی دولت در مرکز این کتاب مهم مهم قرار دارد که مهمترین نظریه های انقلاب را تحلیل می کند و مسیرهای آینده را نشان می دهد. این انقلاب انقلاب های معروف تاریخ (فرانسه ، چین ، روسیه) و کشورهای در حال توسعه را در پرداختن به س keyالات کلیدی مانند “چرا انقلاب ها بسیار نادر است؟” “انقلابها همچنین به فروپاشی دولتها در اروپای شرقی پس از 1989 ، نتایج معمول انقلابها و آینده احتمالی انقلابها می پردازد. در پیوست طرح های زندگی نامه ای و زندگینامه ای بسیاری از برجسته ترین دانشجویان انقلاب وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Revolutions : A Worldwide Introduction to Political and Social Change