خرید کتاب Reworking the Student Departure Puzzle

[ad_1]

بیش از یک چهارم دانش آموزان ورودی مدارس چهار ساله و نیمی از دانش آموزان ورودی مدارس دو ساله در پایان سال اول تحصیل را ترک می کنند. این پدیده به عنوان “معمای عزیمت” شناخته می شود و برای سالها مهمترین بخش کار در مورد حفظ دانش آموزان از جامعه شناس وینسنت تینتو بود. همکاران ، از جمله خود تینتو ، دیدگاه های نظری و روش شناختی متنوعی را به معمای عزیمت دانشجو ارائه می دهند.

[ad_2]

کتاب Reworking the Student Departure Puzzle