خرید کتاب Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric : Exploring Audiences Empirically

[ad_1]

این کتاب به بررسی استقبال از بلاغت و بلاغت از استقبال می پردازد. نویسندگان با در نظر گرفتن ویژگی های برجسته بلاغی عبارات و متن های بلاغی که در متن مشاهده می شوند و پیوند دادن آنها با انواع مختلف استقبال مخاطبان و / یا استفاده و مذاکره ، ارتباطات بین بلاغت و استقبال را کشف می کنند. در روزگار ما ، رسانه های جدید و اشکال جدید ارتباطی تشخیص بین گوینده و شنونده را دشوارتر می کند. مشارکت فعال کاربران و مردم بیش از هر زمان دیگری مهم است. این پروژه بر این فرض استوار است که تحقیقات بلاغی باید در درک ، مفهوم سازی و بررسی مخاطب بلاغی تجدید نظر کند. از درک مخاطب در درجه اول به عنوان سازه های نظری که به روش های متنی و گمانه ای بررسی می شود ، همکاران توجه بیشتری به کاوش های تجربی مخاطبان و کاربران واقعی دارند. این کتاب بینش جدیدی درباره چگونگی عملکرد بلاغت و همچنین نمونه های گویا و راهنمایی روش های جدید مطالعات بلاغی را در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد.

[ad_2]

کتاب Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric : Exploring Audiences Empirically