خرید کتاب Rhode Island: Discover Pictures and Facts About Rhode Island For Kids!

[ad_1]

رود آیلند یک ایالت کوچک است. این یک نقطه روی نقشه است و بسیاری از مردم از کنار آن عبور می کنند. آنها نباید این یک کشور کوچک است که در آن چیزهای بزرگی وجود دارد. چه نوع چیزی؟ فرزندان شما می توانند با خواندن این کتاب همه چیز را یاد بگیرند. نگاهی بیندازید و ببینید رد آیلند چه پیشنهادی دارد.

[ad_2]

کتاب Rhode Island: Discover Pictures and Facts About Rhode Island For Kids!