خرید کتاب Risk and the Rupee in Pakistan's New Economy : Financial Inclusion and Monetary Change in a Frontier Market

[ad_1]

در دنیای بازارهای باز و تجارت جهانی ، تفکر توسعه با گسترش دسترسی به محصولات مالی بدنبال ثبات و رفاه فقیران جهان است. این کتاب با کاوش در مورد چگونگی تضعیف عملکرد پول خود ، خطرات و بی ثباتی های جدید همراه با محور اقتصاد جهانی را در آغوش دامنه مالی بخش توسعه به چالش می کشد. این کتاب که با تغییر اساسی در فضای پولی همراه با جهانی شدن بازار متمایز شده است ، آزادسازی سریع ارز و بازارهای پاکستان را بررسی می کند. وی استدلال می کند که آزادسازی نه تنها برای بانک مرکزی به عنوان متولی پول ملی ، بلکه برای خانواده های عادی نیز مشکلات اساسی ایجاد کرده است. این کتاب با تأکید بر چگونگی تولید جهانی شدن خطرات جدیدی برای خانوارها در اقتصاد روزمره ، تناقضات آشفته ای را بین بازار آزاد و شمول مالی آشکار می کند ، نظریه پولی را با فرض یک چالش پولی اساسی و مبتنی بر تجربی به اثبات می رساند که بار خطراتی را که بر مردم عادی تحمیل می کند ، نشان می دهد که فقط با درج مالی تشدید می شود.

[ad_2]

کتاب Risk and the Rupee in Pakistan's New Economy : Financial Inclusion and Monetary Change in a Frontier Market