خرید کتاب RIVER WILLOWS: SENRYŪ FROM LOCKDOWN

[ad_1]

این شعرها به عنوان یک پروژه ادبی که در طی محاصره پس از همه گیری Covid-19 در سال 2020 به تصویب رسید ، آغاز شد: نوشتن هر روز یک سناریو. پس از 83 روز مسدود کردن ، 111 مورد کامل بود. این شعرها که در اثر مرگ نابهنگام همسر شاعر در این دوره بسیار دلخراش تر شده اند ، از نظر معنی و بینش نگران کننده هستند.

[ad_2]

کتاب RIVER WILLOWS: SENRYŪ FROM LOCKDOWN