خرید کتاب Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'

[ad_1]

وجهه رابرت بویل مدیون مجموعه ای از ارزیابی هاست که اندکی پس از مرگ وی توسط مردانی که او را به خوبی می شناختند ، مانند جان اولین ، گیلبرت برنت و سر پیتر پت ، از وی نوشته شد. این کتاب شامل مجموعه ای از این متون منتشر نشده است.

[ad_2]

کتاب Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'