خرید کتاب Rock Fragmentation by Blasting

[ad_1]

این مجموعه مقالات هم اندیشی طیف گسترده ای از مباحث تقسیم سنگ را در بر می گیرد ، از مطالعات موردی با دقت مستند گرفته تا تلاش برای مثال بازنمایی فراکتال در خود شکستگی.

[ad_2]

کتاب Rock Fragmentation by Blasting