خرید کتاب Rock Grouting at Dam Sites :

[ad_1]

این کتاب در مورد نفوذپذیری پایه های سدها ، نحوه تعیین وضعیت آنها و نحوه سفت شدن سنگ های نفوذپذیر برای به دست آوردن پایه ایمن برای سدهای بزرگ تمرکز دارد. این شامل مبانی نظری و درسهایی است که در کاربرد آنها در کارهای ساختمانی عملی در پروژه های برجسته آموخته شده است. جنبه هایی مانند نفوذ پذیری توده سنگ در سایت سد نیز مورد بحث قرار گرفته است ، از جمله مشخصات هیدرولیکی دهانه های انتقال آب و تأثیر آنها بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار آب (WPT). تأثیر عوامل خاص زمین شناسی در رژیم هیدروژئولوژیکی سایت و همچنین رفتار ترک خوردگی آبی و تزریق فردی. و نسبت بین میزان دوغاب جذب شده و درجه ضد آب بودن.

[ad_2]

کتاب Rock Grouting at Dam Sites :