خرید کتاب Rocks: Discover Pictures and Facts About Rocks For Kids!

[ad_1]

سنگ سنگ! و کودک شما می تواند همه چیز را در مورد این سنگهای مختلف و مهم بودن آنها در این کتاب بیاموزد. در پایان این ، کودک شما همه چیز راجع به سنگها و برخی از حقایق جالب در مورد این سنگها را می داند که به او کمک می کند اطلاعات بیشتری کسب کند و دلیل اینکه آنها بخشی از دنیای ما هستند.

[ad_2]

کتاب Rocks: Discover Pictures and Facts About Rocks For Kids!