خرید کتاب Roman Mythology

[ad_1]

اساطیر رومیان باستان به عنوان یکی از غیرمعمول ترین افسانه های ملی در جهان برجسته است ، بیشتر به این دلیل که بیشتر آن متشکل از تفاسیر اغراق آمیز و بسیار پر زرق و برق از وقایع تاریخی اولیه روم است. رومی ها پس از وام گرفتن از خدایان برجسته یونان ، بزرگترین جنگجویان گذشته خود را به عنوان قهرمانانی برای قرون مختلف تجلیل کردند.

[ad_2]

کتاب Roman Mythology