خرید کتاب Romans : Worship in Hope of the Glory of God

[ad_1]

این کتاب دو پیشنهاد جدید در مورد نامه پولس به رومیان ارائه می دهد. اول ، با توجه به ساختار نامه ، نشان می دهد که چگونه هر چهار بخش اصلی نامه از یک سری واحدهای میکروشیستی تشکیل شده است که طبق یک الگوی ماکروسیاستی مرتب شده اند. ترسیم این ساختارها نمایش دومین پیشنهاد جدید را تسهیل می کند ، یعنی عبادت موضوع اصلی نامه است. مضمون عبادت ، اعم از شرعی و اخلاقی ، از ابتدا تا انتها از طریق نامه اجرا می شود. مضمون آیین نامه از نزدیک با مضامین امید و جلال مرتبط است. در نامه و از طریق نامه پولس مrsمنانی را دعوت می کند که با ایمان با خدا درستکار شده اند و امید کاملاً مطمئنی را ایجاد می کنند ، تا به امید جلال خدا ، به امید کسب جلال خدای نامیرا که برای آنها آفریده شده اند ، جلال از زندگی جاودانه الهی خداوند متعال عیسی مسیح.

[ad_2]

کتاب Romans : Worship in Hope of the Glory of God