خرید کتاب Rose Gray

[ad_1]

دعاهای گرم رز گری سیزده ساله برای صلح در هنگام بمباران مستجاب شد ، اما هیچ کس در اطراف او در سال 1947 در انگلیس از نظر جسمی یا روحی از عواقب جنگ آزاد نیست. رز که در مزرعه مستاجر تحت اداره دولت زندگی می کند ، با حالات خشونت آمیز پدرش ، گذشته مادرش (از جمله ظاهر غریبه ای که از جنگ برمی گردد) و مدیر مدرسه ای که مرز جنون است ، دست و پنجه نرم می کند. داستان رز می گوید که چگونه او با کمک مادربزرگ مذهبی ، بهترین دوستش آنی و نیروهای طبیعی دوران بلوغ ، پیشنهادهای کوچک آزادی را در شرایطی که خارج از اختیار او بود ، ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Rose Gray