خرید کتاب Rules of Descent : Studies in the Sociology of Parentage

[ad_1]

در این مطالعه ، نویسنده گای ای سوانسون ، قوانین مربوط به نزول در رابطه با رژیم ، جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را بررسی می کند. وی با استفاده از داده های جوامع مختلف ، در مورد رابطه گزینش ، زایمان و دو جانبه گرایی با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بحث می کند.

[ad_2]

کتاب Rules of Descent : Studies in the Sociology of Parentage