خرید کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :

[ad_1]

این کتاب منشأ و اجرای فعالیتهای نظامی و سیاسی روسیه در مولداوی ، گرجستان ، اوکراین و آذربایجان را بررسی می کند. با استفاده از یک دیدگاه واقع گرایانه ، نویسنده نتیجه گرفت که شباهت های قابل توجهی در چهار مورد موردی وجود دارد: حمایت روسیه از جنبش های جدایی طلب اقلیت ، درگیری ، مداخله روسیه به عنوان نیروهای صلح ، کنترل روسیه بر روند دیپلماتیک برای جلوگیری از حل منازعات و تداوم حضور روسیه در منطقه. نویسنده درگیری ها را در متن حقوق بین الملل و نظریه ملی گرایی قرار می دهد.

[ad_2]

کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :