خرید کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation

[ad_1]

این کتاب دارای دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY است. این کتاب بررسی می کند که آیا و چگونه سیاست های روسیه در قبال منطقه شرق دور این کشور – و به طور کلی آسیای شرقی – از زمان شروع بحران اوکراین و الحاق روسیه به کریمه تغییر کرده است. پس از الحاق سال 2014 و متعاقباً اعلام رژیم تحریم علیه این کشور ، کرملین بر روابط شرقی خود بر بردار شرقی تأکید کرد. اما “محوری روسیه به شرق” از ابتدای بحران کنونی در روابط با غرب ، تا چه حد ماهیت – در سطح ملی و بین المللی – را تشدید یا تغییر داده است؟ به جای اینکه “محور” بیان شده را به عنوان یک واقعیت در نظر بگیرند و پیامدهای آن را بررسی کنند ، مشارکت کنندگان در این جلد کشف می کنند که آیا یک محوری واقعاً اتفاق افتاده است یا اینکه آنچه امروز می بینیم ادامه روندها ، نگرانی ها و جاه طلبی های طولانی مدت است.

[ad_2]

کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation