خرید کتاب Russische Bibliotheken in Deutschland

[ad_1]

این جلد مشارکت نویسندگان مختلف آلمانی ، روسی و اسکاتلندی را در کتابخانه های عمومی ، نظامی ، کلیسایی و دانشگاهی روسیه از اواسط قرن نوزدهم تا به امروز جمع آوری کرده است. در ابتدای این بازنمایی ها مقدمه ای سیستماتیک از سوی ناشر و همچنین با اشاره به یافته های جدید وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Russische Bibliotheken in Deutschland