خرید کتاب Saban's Go Go Power Rangers #32

[ad_1]

Hup که توسط قهرمان و مربی خود تاسیس و سپس رها شد ، چاره ای جز وفای به وعده های Barfinnious به دهکده و مبارزه با Beast بزرگی که آنها را آزار داده است ، ندارد. آیا فقط با قاشق قابل اعتماد و شوخ طبعی اش مسلح است ، آیا هوپ می تواند روستا را نجات دهد یا چیز تاریک تری در انتظار او است؟

[ad_2]

کتاب Saban's Go Go Power Rangers #32