خرید کتاب Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission

[ad_1]

مأموریت نجات دهنده عیسی بنیان مأموریت مسیحی را تشکیل می دهد و انجیل مسیحی پیام او است. این چاپ دوم از یک جلد کلاسیک NSBT تأکید می کند که چگونه کتاب مقدس روایتی مستمر از رسالت خدا را ارائه می دهد ، و ستون فقرات تاریخی و تقویمی محکمی برای تحقق اولین مأموریت مسیحی ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission