خرید کتاب Scale Effects in Rock Masses 93

[ad_1]

مجموعه مقالات اثر مقیاس بین المللی 2 در توده های سنگ ، برگزار شده در لیسبون ، 25 ژوئن 1993. متن شامل پوشش اثرات مقیاس در تعیین تغییر شکل و مقاومت توده های سنگ و اثرات مقیاس در تعیین توده های داخلی سنگی است.

[ad_2]

کتاب Scale Effects in Rock Masses 93