خرید کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education

[ad_1]

این کتاب کاربرد متن گرایی و اصالت اسکالیا در قانون آموزش را بررسی می کند و تعالیم و آموزه های اسکالیا را منعکس می کند. قانون آموزش ممکن است برای در نظر گرفتن رویکرد قانون اساسی اسکالیا وسیله عجیبی به نظر برسد ، اما تفکر در مورد مدارس مستلزم توجه به مبانی سیاسی است: آزادی بیان ، اعمال آزادانه دین ، ​​برابری فرصت ها ، فدرالیسم و ​​نقش مناسب متخصص. محققان حقوقی ، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی انتقاد و بهانه هایی را برای رویکرد اسکالیا ارائه می دهند.

[ad_2]

کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education