خرید کتاب Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6

[ad_1]

به قول معروف مدیرعامل نباید عادت کند. هرچه بیشتر به آن عادت کنید ، یک حرومزاده تر می شود. این داستان یک دختر وحشی احمقانه بود که با یک رئیس سیاه پوست می جنگد: او اژدهای آسمان بود و او مورچه ای روی زمین بود. وقتی آنها دوباره ملاقات کردند ، او نذر کرد که او را در کف خود نگه دارد و هرگز اجازه ندهد او دیگر از کنار خود خارج شود! گرمای نوک قلب ، درد بدون محدودیت.

[ad_2]

کتاب Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6