خرید کتاب School Around the World

[ad_1]

این عنوان خوانندگان را با نحوه یادگیری مردم در مناطق مختلف جهان آشنا می کند. متن ساده ، تصاویر سرگرم کننده و واژه نامه عکس ، این عنوان را به عنوان مقدمه ای عالی برای مدرسه در سراسر جهان معرفی کرده است.

[ad_2]

کتاب School Around the World