خرید کتاب Science Adventure Stories: Escape From Atomic Island : Solve the Puzzles, Save the World!

[ad_1]

مولی کول و دوستانش برای بازیابی ماده ای دزدیده و بی بها به نام reversium باید به آزمایشگاه دکتر Smasher در جزیره اتمی بروند ، اما آنها بدون شما نمی توانند این کار را انجام دهند! از دانش خود در مورد مواد و عناصر زمین برای حل معماهای شیمیایی و کمک به باند در جستجوی آنها استفاده کنید. در این داستان ماجراجویی تعاملی و اکشن ، همه چیز را در مورد واکنش های شیمیایی و نحوه ساخت ماشین یاد بگیرید!

[ad_2]

کتاب Science Adventure Stories: Escape From Atomic Island : Solve the Puzzles, Save the World!