خرید کتاب Science Fair Sabotage

[ad_1]

جسی می خواهد پروژه منصفانه علمی او تغییر ایجاد کند. بنابراین وقتی او فرصتی برای آزمایش آلودگی در یک جریان محلی پیدا می کند ، نمی تواند صبر کند تا شروع کند. اما وقتی همه چیز در آزمایش او به اشتباه پیش می رود ، جسی و خواهران و برادرانش فقط آزمایشی برای تحقیق ندارند ، آنها باید یک رمز و راز را حل کنند!

[ad_2]

کتاب Science Fair Sabotage