خرید کتاب Scientific and Technical Information Resources

[ad_1]

این کتاب بر روی شیوه های فعلی در ارتباطات علمی و فنی ، جنبه های تاریخی و ویژگی ها و کنترل کتابشناسی اشکال مختلف ادبیات علمی و فنی تمرکز دارد. این رویکرد موجودی برای ارتباطات علمی و فنی را ادغام می کند.

[ad_2]

کتاب Scientific and Technical Information Resources