خرید کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :

[ad_1]

این کتاب با هدف روشن کردن مسئله آب های زیرزمینی در مدیریت محیط زیست شور ساحلی است. این یک مرجع برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که می توانند از آن برای بهبود عملکرد مدیریت منابع و همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند. این به طور خاص طبیعت و وسعت سفره های زیرزمینی در بخش شور ساحلی دلتای ماهانادی در هند را پوشش می دهد. این کتاب به طور علمی سفره های زیرزمینی را مشخص و طبقه بندی می کند ، زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب سفره های مختلف را نشان می دهد و به بررسی ماهیت و میزان نفوذ آب در دریا در سیستم های مختلف سفره های زیرزمینی می پردازد.

[ad_2]

کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :