خرید کتاب Spatial Analysis and Location Modeling in Urban and Regional Systems :

[ad_1]

این حجم از مشارکت ها ، تحقیقات پیشرفته در علوم و فناوری اطلاعات جغرافیایی ، مدل سازی مکان و تحلیل فضایی سیستم های شهری و منطقه ای را گرد هم آورده است. مشارکت ها نوآوری های روش شناختی یا کشفیات قابل توجه در بسیاری از جنبه های واقعیت اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی بافت های شهری و منطقه ای را برجسته می کند.

[ad_2]

کتاب Spatial Analysis and Location Modeling in Urban and Regional Systems :