خرید کتاب Spirituality in the Biomedical World : Moving Between Order and “Subversion”

[ad_1]

لزوم در نظر گرفتن تجربه معنوی در هنگام بیماری بخشی از روند گسترده تری در جوامع غربی است: شیفتگی به کاربردهای معنوی و سهم آن در رفاه فردی ، هم از طریق یک سنت دینی و هم اومانیستی. این درک از معنویت با دیدگاه های سنتی که در سنت های دینی تجسم یافته متفاوت است. این کتاب نگاهی انتقادی به بازنمایی زیست پزشکی عملکرد معنویت در بهبود دارد. پزشکی مفاهیمی مانند زندگی ، مرگ ، سلامتی ، بیماری و معنویت را مرتب می کند. این فرایند در اینجا “sapientialization” نامیده می شود ، یعنی تجربه معنوی تحت حمایت و از نظر خرد بیان و درک می شود. این دیدگاه تمایل به شناسایی معنویت و اخلاق دارد. من پیشنهاد درک متفاوتی از معنویت را بر اساس قدرت برانداز آن ارائه می دهم. وی با الهام از کار خداشناس جان دی کاپوتو ، منتقد برخی از مشکلات مرتبط با مایع سازی معنویت در پزشکی پزشکی است ، مانند پزشکی کردن تجارب معنوی یا بهره برداری از معنویت. این یک درک معنوی است که هم علاقه پزشکی به آن و هم توانایی آن در مقاومت در برابر بهره برداری را ارج می نهد.

[ad_2]

کتاب Spirituality in the Biomedical World : Moving Between Order and “Subversion”