خرید کتاب Sport et genre : Le tennis est-il pionnier en matière d'égalité ?

[ad_1]

از اواخر قرن نوزدهم از نظر برابری ورزشی چه پیشرفتی حاصل شده است ، ما کجا هستیم و زمینه های کار برای دستیابی به وسایل و رفتار برابر بین ورزشکاران زن و مرد چیست؟ تحقیق انجام شده در این کتاب به دنبال روشن کردن وضعیت این ورزشکاران از طریق یک رویکرد تاریخی و مطالعات جنسیتی است. یک رویکرد خاص برای موضوعی که در زمینه تاریخ کمی مطالعه شده است.

[ad_2]

کتاب Sport et genre : Le tennis est-il pionnier en matière d'égalité ?