خرید کتاب Sprachbildung im Politikunterricht

[ad_1]

نسخه ویژه WOCHENSCHAU 2020 به موضوع آموزش زبان در آموزش سیاسی اختصاص یافته است. اما آموزش زبان دقیقاً چیست و چگونه در عمل اجرا می شود؟ این موضوع چه ارتباطی با دروس سیاست دارد؟ رویکرد بازتاب دهنده جنسیت در آموزش زبان چه امکاناتی را می تواند ارائه دهد؟ گزینه های خاص برای آموزش آموزش زبان در مراحل مختلف دنباله ای از درس ها برای تقویت قضاوت چیست؟ زبان روزمره ، زبان فنی و زبان آموزشی تا چه اندازه بستگی دارد و این برای آموزش سیاسی موفق به چه معناست؟ نسخه های ویژه WOCHENSCHAU نمای کلی از وضعیت فعلی بحث در آموزش تخصصی ، علم و عمل تخصصی است.

[ad_2]

کتاب Sprachbildung im Politikunterricht