خرید کتاب Standhafte Beweglichkeit

[ad_1]

براساس مدل آموزش گفتگوی برنده جایزه “به تنوع احترام بگذارید – جامعه را تقویت کنید” ، نوعی آموزش دینی توصیف می شود که شامل تنوع دانش آموز به عنوان منبعی برای دانش و فرایندهای آموزشی است. با استفاده از مثال داستان های ابراهیم در یهودیت ، مسیحیت ، اسلام و ایده فرایند یادگیری مکمل J. Habermas ، نشان داده شده است که “نگرش گفتگوی” تحرک مداوم می تواند از هر دو جهت توجیه شود از نظر مذهبی تا اخلاقی دیدگاه های فلسفی.

[ad_2]

کتاب Standhafte Beweglichkeit