خرید کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از شرکت های چند ملیتی دولتی (SOMNC) و نقش آنها در تجارت جهانی را ارائه می دهد. SOMNC ها به عنوان نیرویی برای رقابت در رقابت جهانی ظهور کرده اند و مطالعات آنها زمینه های مختلفی مانند اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، امور بین الملل و استراتژی جهانی را بهم پیوند می دهد. این مجموعه معتبر مقالاتی بینشهایی را در زمینه تعامل بین مالکیت دولت و بین المللی سازی ارائه می دهد و هدف آن تحریک رویکردهای تحقیقاتی جدید و بینش در این زمینه است. این کتاب شامل برخی از سهم اصلی در درک ما از این شرکت ها و نظرات جدید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل آنها است. این کتاب برای دانشگاهیان و مشاورانی که مایل به درک صحیح تری از SOMNC و چگونگی تحقیق در مورد آنها هستند ، یک مطالعه اساسی است.

[ad_2]

کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business